ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสกลนคร 
 เลขที่ 789/6 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสกลนคร